Etikettendringer

 

 

Juni 2015 er fristen for en ny europeisk lovgivning om merking av mange produkter slik som maling, lim, løsemidler, vaskemidler og vedlikeholdsprodukter.
Denne siden gir deg informasjonen du trenger for å fortsette å bruke dine husholdningsprodukter trygt.

Vaskemiddel- og vedlikeholdsprodukt-industrien er forpliktet til å plassere produkter på markedet som er trygge for bruk for mennesker og miljø. Som forbruker benytter du slike produkter for å ha gleden av rene boliger og tekstiler. Du har også en viktig rolle i å bruke produktene og lagre dem trygt.
Informasjon har allerede blitt formidlet en god stund på emballasjen til produktene for å tiltrekke seg forbrukernes oppmerksomhet på de sikkerhetstiltakene som er nødvendige, både på grunn av regulatoriske krav komplementert med frivillige bransje tiltak

Hva er nytt?

Siden tidlig 2015 har nye etiketter dukket opp på mange rengjøringsprodukter, på samme måte som andre produkter som inneholder kjemikalier. Dette er fordi en ny europeisk forordning (“CLP”) begynte å gjelde; denne fastsetter hvordan rengjøringsprodukter skal bli "klassifisert" (med hensyn til deres potensielle innvirkning på mennesker og / eller miljø) og "merket" (i henhold til deres klassifisering). I tillegg er utformingen av etiketten blitt endret. Lovverket angir obligatoriske merkeelementer (symboler, tekst, farger) som ikke kan tilpasses eller endres av produktets produsenter. Bedriftene har en overgangsperiode på to år (2015-2017) til å gå fra det gamle systemet til den nye.

For å lære mer om etiketten for rengjøringsprodukter, last ned A.I.S.E.s "Les etiketten" pakningsvedlegg (her finner man bl.a. sammenligning vs gamle symboler)

Den nye lovgivningen har mer konservative klassifiseringskriterier angående sikkerheten til øyne, hud og miljø i forhold til forrige regulering

Som en konsekvens, kan mange produkter som ikke ble klassifisert og merket tidligere nå ha fått etiketter samt advarselssymboler og sikkerhetssetninger i henhold til deres "nye" klassifisering..
Ny informasjon (symboler, design og uttalelser) blir vist (se tabell nedenfor).

Dette betyr konkret at et produkt hvis formulering ikke er endret vil få en annen etikett eller blir merket for første gang; det betyr IKKE at produktet er mer (eller mindre) farlig. Akkurat slik det har vært tidligere er det viktig å fortsette å bruke produkter på en sikker måte.

Hva kan du se på de nye etikettene for vaskemidler og vedlikeholdsprodukter?

Tabellen nedenfor gir en ikke-uttømmende liste over de CLP piktogrammer og relaterte setninger som du vil se på produktene. Merkingen av hvert ferdige produkt er et ansvar for selskapet som plasserer den på markedet siden det avhenger av dets sammensetning. Denne listen nedenfor er veiledende; den tar sikte på å hjelpe deg med å forstå hvilken potensiell informasjon som kan vises på etikettene av vaskemidler og vedlikeholdsprodukter. Den hjelper deg også med å identifisere hvilke forholdsregler du bør ta.

Piktogram Tilhørende varselord På hvilke produkter er det sannsynlig å se den?
(NB: veiledende liste)
Med hvilke fareusetninger er den sannsynlig at disse dukker opp?
(NB: ikke uttømmende liste)
Hvilke forholdsregler bør du ta? (Og hvilke mulige setninger vil kunne følge med piktogrammet - sikkerhetssetninger) (NB: ikke uttømmende liste)
Advarsel

Tøyvaskemidler (pulver / flytende) Flytende hånoppvaskmidler Allrengjøringsmidler Maskinoppvaskmidler (flytende / pulver)

"Gir alvorlig øyeskade."
Og / eller
"Irriterer huden."

Utropstegn-advarsel vil enten bli vist i tilfelle produktet kan føre til potensiell irritasjon enten på huden eller i øynene, eller begge deler.  Som en følge av dette vil den offisielle CLP informasjonen nedenfor normalt bli vist på etiketten og bør følges:

"Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden." "Oppbevares utilgjengelig for barn."
Piktogram Tilhørende varselord På hvilke produkter er det sannsynlig å se den?
(NB: veiledende liste)
Med hvilke fareusetninger er den sannsynlig at disse dukker opp?
(NB: ikke uttømmende liste)
Hvilke forholdsregler bør du ta? (Og hvilke mulige setninger vil kunne følge med piktogrammet - sikkerhetssetninger) (NB: ikke uttømmende liste)
Fare

Etsende rengjøringsmidler for avløp, sure toalettrengjøringsmidler, kalkfjerner osv

"Gir alvorlige etseskader på hud og øyne."

Denne advarselen vil bli vist i tilfelle produktet kan virke etsende på huden (og dermed også uunngåelig øynene).
Vær oppmerksom på at produktene som kan være etsende på huden må selges i beholdere som godkjent barnesikret lukkeinnretning. Som en følge av dette bør den offisielle CLP informasjon nedenfor kan bli vist på etiketten og følges:

"Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden." "Oppbevares utilgjengelig for barn."
"Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm." "VED HUDKONTAKT:… " eller "VED KONTAKT MED ØYNENE….." "Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/…"
Fare

Tøyvaskemidler (pulver / væske)
Flytende håndoppvaskmidler
Allrengjøringsmidler

Muligens noen maskinoppvaskmidler (flytende / pulver)

"Gir alvorlig øyeskade."

Denne advarselen vil bli vist i tilfelle produktet kan være skadelig for øynene.
Som en følge av dette vil den offisielle CLP informasjonen nedenfor bli vist på etiketten og bør følges:

"Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden." "Oppbevares utilgjengelig for barn."
"Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. " "VED KONTAKT MED ØYNENE:….."
"Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/..."
Piktogram Tilhørende varselord På hvilke produkter er det sannsynlig å se den?
(NB: veiledende liste)
Med hvilke fareusetninger er den sannsynlig at disse dukker opp?
(NB: ikke uttømmende liste)
Hvilke forholdsregler bør du ta? (Og hvilke mulige setninger vil kunne følge med piktogrammet - sikkerhetssetninger) (NB: ikke uttømmende liste)
Advarsel

Spyleveske, Glassrengjøringsmidler, Visse allrengjøringsmidler + hånddesinfeksjonsmidler

"Brannfarlig væske og damp."

Denne advarselen vil bli vist i tilfelle produktet kan være brannfarlig.
Som en følge av dette vil den offisielle CLP informasjonen nedenfor bli vist på etiketten og bør følges:

"Oppbevares utilgjengelig for barn."
"Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt."

Aerosoler:
“Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.”
“Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.”
“Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.”
Advarsel eller Fare

Aerosoler (som luftrensere, insektmidler, poleringsmiddel, ovnsrens etc)

Ekstremt brannfarlig aerosol.
"Brannfarlig aerosol." “Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.”

Piktogram Tilhørende varselord På hvilke produkter er det sannsynlig å se den?
(NB: veiledende liste)
Med hvilke fareusetninger er den sannsynlig at disse dukker opp?
(NB: ikke uttømmende liste)
Hvilke forholdsregler bør du ta? (Og hvilke mulige setninger vil kunne følge med piktogrammet - sikkerhetssetninger) (NB: ikke uttømmende liste)

Enten ingen varselord nedenfor

ELLER

Advarsel

Insektmidler Luftrensere Visse WC-blokker Visse vaskemidler og håndoppvaskmidler (flytende)

“Meget giftig for liv i vann.”
Eller
“Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.”

Denne advarselen kan bli vist i tilfelle produktet er svært konsentrert eller komprimert. Merk imidlertid at føre-var-merking vanligvis styres med hensyn til transport eller store volum*. Vaskemidler fortsetter å bruke raskt biologisk nedbrytbare ingredienser og utgjør ikke en risiko for miljøet i sitt daglige bruk, da produktene blir fjernet av kloakkrenseanlegg og slippes dermed ikke direkte ut i omgivelsene.

(*I tilfelle det er en ulykke, store utslipp under transport eller i en lagerhalle som utgjør en lokal og forbigående fare for vassdrag hvis denne ikke håndteres riktig, derfor denne standard klassifiseringen.)

Som en følge av dette kan den offisielle CLP informasjon nedenfor bli vist på etiketten og bør følges:

"Oppbevares utilgjengelig for barn."
“Unngå utslipp til miljøet”.
“Innhold/beholder leveres til …”
“Oppbevares utilgjengelig for barn.”
“Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.”

 


NOTES:

  1. Produkter som omsettes er trygge når de brukes som tiltenkt.
  2. Symbolene og ordlyden er der for å tiltrekke seg forbrukernes oppmerksomhet for farer knyttet til enkelte produkter. Forutsatt forbrukerne bruker produktene i henhold til instruksjonene på etiketten, er de ikke utsatt for farer.
  3. Produkter med barnesikret lukkeinnretning bør forbrukere være særlig oppmerksomme på.
  4. For uttømmende liste over CLP symboler, klikk her.
  5. Symbolene og ordlyden er i hovedsak rettet mot profesjonelle brukere som håndterer produkter i store mengder under transport og lagring. Dette er grunnen til at farlige stoffer er oppført og potensielle farer er uthevet.
  6. Produkter som inneholder ingredienser som enzym(er), parfyme(r) eller konserveringsmiddel kan ha behov for å ta med følgende uttalelse:
I alle tilfeller: Les etiketten og hold vaskemidler og vedlikeholdsprodukter borte fra barn!

For å bruke et produkt trygt, bør forbrukerne alltid lese etiketten da denne inneholder viktig informasjon.
Vær også oppmerksom på følgende sikkerhetsinformasjon som vises som frivillig tiltak fra bransjen på forpakinger:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med øynene. Har man fått produktet i øynene, skyll straks grundig med vann. Må ikke svelges. Oppsøk lege hvis produktet svelges. Personer med følsom eller skadet hud må unngå langvarig kontakt med produktet.

For den fullstendige listen over A.I.S.E. Trygg bruk-symboler, klikk her.

Se også den spesifikke kampanjesiden for å fremme trygg bruk av flytende vaskemiddelkapsler:
www.keepcapsfromkids.eu

Mer informasjon

For detaljert informasjon om CLP-lovgivning og piktogrammer, kan du:


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français